Ögeler etikete göre görüntüleniyor: kitleye örnek

Araştırma, herhangi bir konuda sorunların incelenmesi için yapılan çalışmadır. İlgilenilen bir konuda sorunların belirlenmesi, incelenmesi, çözüm yollarının planlanması, uygulanmaya konulması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik yapılan bir çalışmadır. Bir araştırmanın aşamaları üç grupta toplanabilir: 

1. Araştırma konusunun saptanması

2. Araştırmanın planlanması

3. Araştırmanın uygulanması 

Veri toplama yöntemine göre araştırma türleri anket, gözlem, deney, tarama ve görüşmeye dayalı araştırmalar olarak sıralanabilir. Tarama yöntemi belge tarama ve bilgi tarama olarak ikiye ayrılabilir.Zaman ekseni dikkate alındığında veriler geleceğe yönelik  ve geçmişe dönük çalışma yapılmış olur. 

Kitle: Araştırma kapsamına giren, aynı özellikleri taşıyan birimlerin tümüne kitle denir. Kitlenin büyüklüğü araştırmanın özelliğine göre değişir. Örneğin, nüfus sayımında kitle, tüm Türkiye'deki bireylerdir.Ankara'da yaşayan üniversite mezunu kişilerin bilgi yarışmaları hakkındaki görüşlerini yansıtan araştırmada kitle, Ankara'da yaşayan üniversite mezunu olan kişilerin tümüdür. 

Örneklem: Bir kitleden belirli kurallara göre seçilen aynı özelliğe sahip birimlerin oluşturduğu topluluk. Örneklem için kitlenin bir alt grubudur diyebiliriz.Kitlenin büyüklüğüne bağlı olarak her zaman bireylerin tümünü ayrı ayrı incelemek zaman ve maliyet gibi nedenlerle olanaksız olduğu için araştırma örneklem üzerinde yürütülür ve örneklemden elde edilen bilgilere bağlı kalarak kitlenin bilinmeyen özellikleri için çıkarsama yapılır.

İstatistiksel olarak uygun örneklemleri seçmek için uygulanan yöntemler topluluğuna örnekleme yöntemleri denir.

Kitlede ve örneklemde yer alan her bireye veya birime denek denir. Genellikle kitledeki denek sayısı ''N'' ile örneklemdeki denek sayısı ''n'' ile gösterilir. Kitleye ilişin sayısal ifadelere parametre denir. Örnekleme ilişkin sayısal ifadelere istatistik denir.

Parametre genellikle bilinmeyen sabitlerdir. Kitledeki değerlerin ortalaması, kitledeki değerlerin varyansı kitlenin parametrelerine örnektir. Araştırma kitle üzerinden uygulanmıyorsa ya da kitle bilinmiyorsa kitle parametreleri tahmin edilir. Bunun için araştırma kitleden örnekleme yöntemleri kullanılarak alınan bir örneklem üzerinden yürütülür. Örneklem ortalaması ve örneklem varyansı örneklem değerlere örnek olarak gösterilebilir. Örneklem değerinin parametreden farkı, parametre gibi sabit olmaması, örneklemden örnekleme farklı değerleri farklı olasılıklarla alan bir raslantı değişkeni olmasıdır. 

Değişken: Araştırma kapsamında yer alan gözlemlerde gözlemden gözleme değişen nicelik ya da nitelik. Değişkene örnek: boy uzunluğu, ağırlık , yaş, cinsiyet birer değişkendir.Bir değişken, denekten deneğe değişen değerler alır. Değişkenlere karşılık gelen denek değerine veri denir. Değişken kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar sürekli değişken ve kesikli değişkendir.

Sürekli değişken: (ölçüm ile elde edilen) iki ölçüm arasındaki sonsuz sayı anlamlı ise sürekli değişkendir. Örneğin: kilo, gelir, çalışma, arabanın yaptığı km.

Kesikli değişken: (sayım ile elde edilen) ölçümler 0, 1, 2, 3 gibi değerler alıyorsa ara değerler söz konusu değilse kesikli değişkendir. Örneğin: 1 ağaç , 2 insan, 3 çiçek. gibi 3.5 çiçek anlamlı değil. 

 

Örnekleme Yöntemleri 

Kitleden örneklem seçmek için yapılan uygulamaya örnekleme denir. Kitle çok büyük ve kitlenin tüm deneklerini inceleme olanağı yoksa örnekleme uygulanır.Elde edilen bilgilerden yararlanılarak kitle parametresi için tahmin yapılır. Kitledeki tüm birimlere ulaşılabiliniyorsa kitlenin parametreleri tahmin yapılmaksızın doğrudan hesaplanır. Örnekleme daha ekonomiktir. Bilgiler daha kısa sürede elde edilir. 

Örnekleme yöntemleri olasılığa bağlı ve olasılığa bağlı olmayan diye ikiye ayrılır.

Olasılığa bağlı olmayan örnekleme yöntemlerinde N denekli kitleden kişisel görüşe göre n denek seçilip örneklem oluşturulur. 

Olasılığa bağlı olan örnekleme yöntemlerinde ise kitleden belli olasılık kuralları uyarınca çekilen deneklerden bir örneklem oluşturulur. 

Olasılıklı örnekleme yöntemleri;

Basit rasgele örnekleme : Yerine koyma ya da yerine koymama koşulu altında rasgele seçme işlemi.

Tabakalı örnekleme: Kitledeki her birim yalnız bir tabakaya ait olur ve hiçbir birim açıkta kalmayacak biçimde, örneklemin her tabakadan ayrı ayrı birbirinden bağımsız olacak şekilde çekildiği örnekleme yöntemine denir. 

Sistematik örnekleme: Kitlenin düzgün biçimde sıralanabildiği durumda ilk k birimden herhangi birinin örnekleme alındığı örnekleme yöntemine denir. Sistematik örnekleme, örneklem seçimi kolay olduğundan tercih edilen bir yöntemdir.

Küme örneklemesi: Kamuoyu araştırmalarında genellikle hem basit hem de tesadüfi örneklemeden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğu için kullanılan, ana kütleyi kişi kümelerine ayırmayı gerektiren örnekleme türüdür.

 

 

 

 

Yayınlandığı Kategori İstatistik
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |