Ögeler etikete göre görüntüleniyor: SPSS

Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:12

Analyze Menü

Anayze menüsü analiz sürecinde kullanılacak olan istatistiksel yöntemleri içeren menüdür. bu menü altında özet tablolar, belirtici istatistikler, parametrik, nonparametrik yöntemler, çeşitli hipotezlerin test edilmesi, çok değişkenli yöntemler yer almaktadır.anaylsemenu

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:14

Data Menü

Data Menüsü veriler ile ilgili bir çok işlemin yapılmasını sağlayan seçenekler sunmaktadır. bu menü altında tarihlerin, verilerin belirlenmesi, yeni değişkenleri oluşturmak ve bir çok işlemin uygulanmasını sağlar.

datamenubu menü altında verileri sıralama, veri dosyalarını birleştirme ve ayırmaya yarar.

Define Variable Properties seçilen değişkenler hakkında bilgi edinmeyi sağlar.

definevariableproCopy Data Properties spss ve spss dışından verilerin özelliklerinin kopyalanmasını ve verilerin bu özellikte olmasını sağlar.

Define Dates seçeneği girilerin verilerin giriş sırasına göre tarih eklenmek istendiğinde kullanılır. default ayar not dated'dir. bu seçenek altından bu özellik kullanıma açılır.

definedates

Sort Cases istenen veri setine göre sıralama yapar.

Transpose seçeneği ile sütunlar satır, satırlar sütun yapılır. yani birimleri veriye, verileri birime dönüşümünü sağlanır.

Restructure değişkenlerin özelliklerini yeniden düzenlemeye yarar.

Merge Files Birden çok veri setinin birleştirilmesini sağlar.

Aggregate 

Orthogonal Design

Split File veri setini istenilen şekilde bölünmesini sağlar.

Select Cases belirli özelliğe sahip verilerin seçilmesini sağlar. 

Weight Cases

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:16

Edit Menü

Edit Menüsü altında standart işlemler olan kesme, kopyalama, yapıştırma, silme, arama vb. gibi işlemler yapılır. 

editmenusu

Undo yapılan işlemi geri alır.

Redo yapılan işlemi geri alınan bir işlemi ileri alır.

Cut işaretlenen bölümü keser, siler ve panoya alır. 

Copy işaretlenen bölümü kopyalar ve panoya alır.

Paste daha önceden kesilmiş ve ya kopyalanmış bölümün yapıştırılmasını sağlar.

Paste Variables panoda yer alan değerleri farklı dosyalara yeni değişkenler olarak yapıştırır.

Clear seçili alanlarda bulunan değerleri siler.

Insert Variable 

Insert Case Find Find Next Replace Search Data Files Go to Case Go to Variable Go to Imputation Option

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:37

Explore İle Normalliğin İncelenmesi

Bir diğer normal dağılımı test yöntemlerinden birisi ise aşağıdaki gibidir.

 

Şekilde görüldüğü gibi Explore seçeneğine tıklanır.

13

Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk

SATIŞ1 dependent list kısmına atılır ve diğer örneklerde yapmış olduğumuz gibi statistics kısmına tıklayarak merkezi eğilim ölçüleri,yayılım ve dağılım ölçüleri işaretlenerek bu değerler hesaplatılabilir. Daha sonra Plots tıklanır.

14

Descriptive kısmında Stem and-leaf ve Normality plots with tests işaretlenerek continue denir.

15

Elde edilen tanılayıcı istatistikler tıpkı diğer yaptığımız örneklerle aynıdır.  Buradaki teslerden K-S'da p=0,200 >0,005 olduğundan verilerin normal dağılımlı olduğu sonucu çıkar.Shapiro Wİlk testinde ise p=0,012<0,05 yani verilerin normal dağılmadığı sonucuna varılır. Literatürde Shapiro Wilk testinin K-S testine  göre daha güçlü olduğuna dair bir kanı vardır.İlaveten küçük örneklem durumlarında n<50 Shapiro Wilk testi daha güçlüdür. Sıklık dağılımları, Histogram, P-P Plot ve çarpıklık, basıklık değerlerine baktığımızda verilerin normal dağılmadığını görmüştük. Burada araştırmacı verilerin normal dağılım gösterdiğini kabul etmesi durumunda  parametrik testler normal dağılım göstermediğini kabul etmesi durumunda ise Non-Parametrik testler uygulanacaktır.

Descriptives
  Statistic Std. Error
Satış1 Mean 30,6400 1,39628
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 27,7582  
Upper Bound 33,5218  
5% Trimmed Mean 30,1222  
Median 29,0000  
Variance 48,740  
Std. Deviation 6,98140  
Minimum 20,00  
Maximum 54,00  
Range 34,00  
Interquartile Range 9,00  
Skewness 1,360 ,464
Kurtosis 4,145 ,902

 

Tests of Normality
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Satış1 ,141 25 ,200* ,891 25 ,012
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Yayınlandığı Kategori Spss Analiz
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:17

File Menü

Bu menü aracılığı ile yeni dosyalar oluşturulur, varolan dosyalar açılır, dosyalar hakkında bilgiler edinilir, üzerinde çalışılan dosyalar kayıt edilir. Exit seçeneği ile SPSS programı kapatılır.

 filemenu

Kısaca File menüsünün alt başlıklarına bakacak olursak;

New Seçeneği altında bulunan yeni veri - data- , Syntax - komut dosyası-, ve output - çıktı- ve script - Spss te kod yazma yeri açmak için kullanılır.

newmenusu

New --> Datanewdata

burası verilerimizi girdiğimiz kısımdır. analiz etmek istediğimiz veriler bu alanlara girilir.

Open seçeneği de new seçeneği altında bulunan data, syntax, output ve script seçeneklerini açmak için kullanılır.

Open Database seçeneği önceden hazırlanmış veri tabanı dosyasını açar ve bu dosyalarda sorgulama işlemlerini yerine getirir.

Read Text Data seçeneği diğer dosya türlerinden (*.txt, *.dat, *.xlsx vb.) verileri SPSS'e aktarmak için kullanılır.

Save seçeneği üzerinde çalışılan dosyayı kayıt etmek için kullanılır.

Save as seçeneği üzerinde çalışılan dosyayı yeni dosya ismi ve farklı formatta kayıt etmek için kullanılır.

Display Data Info Spss formatında kayıt edilmiş dosyalar hakkında bilgi verir.

Apply Data Dictionary Spss formatında kayıtlı dosyadan üzerinde çalışılan dosyaya formatı ve isimleri aynı olmak şartıyla veri aktarmayı sağlar. böylece aynı değişken ismine sahip bir dosyadan bu isimler yeni veri dosyasına aktarılır.

 Cache Data büyük dosyaları kolay okumak, farklı yerlerde bulunan dosyaları Spss te daha hızlı çalıştırmak ve üzerinde çalışmayı sağlar.

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:38

Frekans Tablolarının Girilmesi

Frekans tablosu ya da çapraz tablo biçimindeki verilerin veri sayfasına girilmesi özellik taşır. Frekans ya da Çapraz tablonun değişken sınıfları ve frekansları ayrı ayrı sütunlara girilir. Frekans sütunu ağırlık olarak tanımlanır. Frekans sütunu ağırlık olarak tanımlanır.

Örneğin Tablo 1.1'de 90 bireyin boy uzunlukları frekans dağılımı verilmiştir.

Tablo 1.1- 90 bireyin uzunlukları ve sınıflandırılması

Boy Uzunluğu (Cm) Sınıf Değeri (x) Birim Sayısı (Frekans)
< 160 155 8
160-<170 165 24
170-<180 175 35
180-<190 185 18
190+ 195 5
Toplam   70

SPSS'de frekans tablolarının girişi için Tablonun sütunları birer değişken olarak tanımlanır ve tipleri belirlenir. Boy uzunluğu (boy_cm) string değişken, sınıf değeri (sinif_dg) ve birim sayısı (birim_sy) numeric olarak tanımlanır. Veri sayfasına dönülür ve tablodaki değerler girilir. Birim_sy değişkeni bir frekans değişkenidir. (frequency variable, count variable). SPSS'in bir değişkeni frekans değişkeni olarak algılaması için veri girişinden sonra o değişkenin Data>Weight Cases seçeneği yardımı ile ağırlıklandırılması gerekir. Bu nedenle Data>Weight Cases seçeneği ile görüntülenen ekranda Weight cases by seçeneği işaretlenir, birim_sy değişkeni Frequency Variable alanına taşınır. OK tıklanır. Tablo verileri SPSS'e girilmiş olur.

ekran5

Yayınlandığı Kategori Spss Analiz
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:39

Friedman İki Yönlü Varyans Analizi

Friedman Testi, iki yönlü varyans analizinin parametrik olmayan alternatifidir. Bir gruptan k işlem için sıralı, skor ya da aralıklı ölçekle elde edilmiş verilerin işlem etkilerini test etmek amacıyla kullanılır. Gerçek gözlemler yerine sıralama puanları kullanılır.

Örnek:

Beş birim üzerinde dört farklı yönteme göre elde edilen test sonuçları skor değerler olarak alttaki tablodaki gibi bulunmuştur.

Birimlerin puanları işlemelere göre farklı mıdır? Test ediniz.

Yönetim/Birey 1 2 3 4 5
A 5 4 1 7 6
B 5 2 8 9 1
C 2 6 11 16 13
D 21 18 24 20 15

SPSS'te Friedman Testi uygulamak için tablomuzdaki A,B,C ve D yöntemlerine ilişkin veriler sırasıyla alttaki ekrandaki gibi A_yöntem, B_yöntem, C_yöntem ve D_yöntem sütunlarına girilir. 

fried1

Analyze> Nonparametrics> K Related Samples seçenekleri seçilir ve aşağıda görüntülenen ekranda  Test Variables alanına C1, C2 ve C3 değişkenleri taşınır veTest Type seçeneklerinden Friedman işaretlenir. OK tıklanır. Sonuç aşağıdaki çıktıdaki gibi elde edilir.

fried2  fried3

Çıktı sonuçlarına göre ''İşlemler birbirlerinden önemli düzeyde farklıdır.'' sonucunu elde ederiz. (P=0.000)  

Yayınlandığı Kategori Spss Analiz
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:20

Graphs Menü

Graphs Menu: verilerin kabaca bilgilerini görmek ve dağılımları kolayca kestirebilmek için Grafiklerin çizildiği menüdür.

graphs

Chart Builder

Bu menü altında size verilerinize hangi grafiğin uygun olduğunu göstererek grafik oluşturmanızı sağlar.

otographs

Graphboard Template Chooser

Bu menü altında verinize uygun grafik şekilleri ekrana gelir. 

graphtampeltechoos

Compare Subgroups

Belirlenen bir gruba göre diğer değişkenlerin grafiğini çıkarır.

compare

graph

Regression Variable Plots

Legacy Dialogs

Bu menü altında basit olarak grafik çizimleri yapılır. Chart builder den farkı chart builder biraz daha grafik motoru gibi bir çok seçeneği vardır.

legacy

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:41

İşaret Testi ( Sign Test)

Gözlenen n birimlik bir dizinin, ortancası=K olan sürekli bir toplumun rasgele örneği olup olmadığını test etmek için işaret testinden yararlanılır.

Örnek:

Fen Bilimleri eğitimi alan bireyler ile Sosyal Bilimler eğitimi alan bireylerin toplumsal sorunlara bakış açıları arasında farklılık bulunduğu ve Sosyal Bilim eğitimi alan bireylerin toplumsal sorunlara daha fazla ilgi duydukları savı ileri sürülmektedir. Bu savı denetlemek amacıyla toplumdan ikiz olarak doğan ve ikizlerden birinin Fen eğitimi aldığı, diğerinin ise Sosyal bilim eğitimi aldığı 12 çift seçiliyor. Bu çiftlerin sosyal sorunlara bakış açılarını değerlendiren bir test yardımı ile sosyal sorunları değerlendirme puanları belirleniyor. Bulgular tablo alttaki tablodaki gibidir. Fen bilim eğitimi ile Sosyal bilim eğitimi bakış açısını önemli düzeyde etkilemekte midir? Test ediniz.

İkiz No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fen Bilim 27 34 28 67 54 90 48 64 93 56 81 57
Sosyal Bilim 32 37 26 70 60 86 52 63 89 64 82 70

Üstteki tablodaki verilere işaret testi uygulamak için Fen ve Sosyal puanlar aynı isimli sütunlara girilir. Analyze> Nonparametrics> 2-Related Samples seçenekleri seçilir ve aşağıda görüntülenen ekranda  Test (pairs) List alanına fen ve sosyal değişkenleri birlikte taşınır. Test Type seçeneklerinden Sign seçeneği işaretlenir ve OK tıklanır. Sonuç aşağıdaki çıktıdaki gibi elde edilir.

SİGN1

Test Statisticsa
  Sosyal - Fen
Exact Sig. (2-tailed) ,388b
a. Sign Test
b. Binomial distribution used.

Çiftlerin sosyal sorunlara bakış açıları benzerlik göstermektedir. Eğitim türü sosyal sorunları değerlendirmede farklılık göstermemektedir (P=0.388ns).

Yayınlandığı Kategori Spss Analiz
Page 1 of 2
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

   

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

   

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

   

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |